وقتی که زاویه و فاصله مناسب، بسیار تاثیرگذار می‌شود