یکی از آن سالها که واقعا احتیاج داشتیم آزادانه - با عزیزانمانمان - در دل طبیعت باشیم اما...