به این گربه‌ها نگاه کنید، تعدادی گربه‌های عجیب و دراز. بعضی سیاه و بعضی هم سفید. شما در اولین نگاه متوجه کدامشان شدید؟ این گربه‌های سیاه و سفید دقیقا نگاتیو یکدیگر هستند.