آیا تا به حال یک سوراخ کلید متعجب دیده‌اید؟ به نظرتان چه چیزی شنیده که اینقدر تعجب کرده است؟ با آن پَرچ‌های از حدقه درآمده!