این پسر با موهای سیخ‌شده از پشت نرده‌های افقی با دقت به چیزی نگاه می‌کند ...
 
همه ما در اطرافمان دفترهایی با خطوطی مشابه این صفحه داریم. اما شاید کمتر پیش آمده باشد که به فکر ترسیم این‌گونه نقاشی‌ها افتاده باشیم. هنوز دیر نشده، دست به قلم شوید و یک نقاشی با بهره‌گیری از خطوط افقی دفتر (ورق) بکشید. یکی در میان خطوط خالی هستند و در واقع بخشی از نقاشی کشیده نشده است!