اریب / درباره ما

درباره ما

در اریب مجموعه‌ای متنوع از خطاهای دیداری-ادراکی، هنرهای خیابانی، تصاویر مفهومی و بسیاری مطالب دیگر خواهید یافت. هم سرگرم می‌شوید و هم به فکر فرو می‌روید...